Πριν ξεκινήσουμε μια στατική μελέτη είναι καλό να συμπληρώσουμε ένα πίνακα που να περιλαμβάνει περιληπτικά όλες τις παραμέτρους της μελέτης όπως αυτές προκύπτουν από τα χαρακτηριστικά του έργου και του κανονισμούς που εφαρμόζονται. Σε αυτό τον πίνακα μπορούμε να ανατρέχουμε εύκολα κάθε φορά που χρειαζεται να θυμηθούμε χρήσιμα στοιχεία στα οποία βασίζεται η μελέτη μας. ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Ακολουθεί η λίστα/πίνακας που χρησιμοποιώ για μελέτες με ΕΥΡΟΚΩΔΙΚΕΣ σε περιοχές με σεισμικά φορτία.

1. ΓΕΝΙΚΑ

1.1. Κτίριο: Τετραώροφη πολυκατοικία

1.2. Τοποθεσία Έργου: Ρόδος

1.3. Υψόμετρο : περίπου +200 msl

1.4. Διάρκεια ζωής σχεδιασμού : 50 χρόνια

1.5. Κατηγορία έκθεσης (EN 206-1)

 • Κολώνες, δοκοί, Πλάκα οροφής: XC4
 • Πλάκες Γενικά: XC3

1.6. Πρόνοια για επιπλέον ορόφους : 2 ορόφους

2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

2.1. ΕΝ 1990 Eurocode: Basis of structural design

2.2. ΕΝ 1991 Eurocode 1: Actions on structures

2.3. ΕΝ 1992 Eurocode 2: Design of concrete structures

2.4. ΕΝ 1993 Eurocode 3: Design of steel structures

2.5. ΕΝ 1994 Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures

2.6. ΕΝ 1996 Eurocode 6: Design of masonry structures

2.7. ΕΝ 1997 Eurocode 7: Geotechnical design

2.8. ΕΝ 1998 Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance

2.9. ΕΝ 206-1: Concrete

2.10. ΕΝ 13670-1: Execution of concrete structures

2.11. EN 10080:2005: Reinforcement

3. ΥΛΙΚΑ

3.1. Γενικά Σκυρόδεμα : C30/37  (Αντοχή Κύβου 37 MPa)

3.2. Χάλυβας οπλισμού : B500C

3.3. Χάλυβας οπλισμού για συνδετήρες : B500C

4. ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ (EN 1991)

4.1. Κατηγορίες Χρήσεις

 • Όλοι οι Όροφοι: Κατηγορία Α
 • Ταράτσα: Κατηγορία Α + πισίνα

4.2. Ίδιο βάρος σκυροδέματος : 25,00 kN/m³

4.3. Τοίχοι από τούβλο πάχους 28 cm: 3,60 kΝ/m²

4.4. Τοίχοι από τούβλο πάχους 10 cm: 2,10 kΝ/m²

4.5. Μόνιμα φορτία

 • Πλάκες: gk = 3,0 kΝ/m²
 • Σκάλες: gk = 4,3 kΝ/m²
 • Ταράτσα: gk = 4,0 kΝ/m², s=0,3 kΝ/m²
 • Μπαλκόνια: gk = 3,5 kΝ/m²

4.6. Κινητά φορτία

 • Πλάκες: qk = 2,5 kΝ/m², Qk = 2 kN
 • Σκάλες: qk = 5,0 kΝ/m², Qk = 5 kN
 • Μπαλκόνια: qk = 5,0 kΝ/m², Qk = 3 kN
 • Χώροι στάθμευσης: qk = 5,0 kΝ/m², Qk = 5 kN

4.7. Οριζόντιο φορτίο σε διαχωριστικούς τοίχους  και στηθαία: qk = 0,50 kN/m²

4. ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

4.1. Μέθοδος αντισεισμικών υπολογισμών:: Δυναμική με μετατόπιση μαζών

4.2. Κατηγορία πλαστιμότητας: ΚΠΜ

4.3. Σεισμική Ζώνη: Ζ2

4.4. Μέγιστη εδαφική επιτάχυνση αναφοράς: 0,20

4.5. Κατηγορία σπουδαιότητας: ΙΙ

4.6. Συντελεστής σπουδαιότητας: γΙ  = 1,00

4.7. Εδαφικός τύπος:οριακά C (SPT≈ 20), γι' αυτό χρησιμοποιήθηκε συντελεστής S=1,25

4.8. Συντελεστής εδάφους: S = 1,25

4.9. Τύπος φάσματος σχεδιασμού: Type 1

4.10. Χαρακτηριστικές περίοδοι φάσματος σχεδιασμού: ΤB = 0,20    ΤC = 0,20    ΤD = 0,20

4.11. Τύπος στατικού συστήματος (διεύθυνση x): Σύστημα ασύζευκτων τοιχωμάτων

4.12. Τύπος στατικού συστήματος (διεύθυνση ψ): Σύστημα ασύζευκτων τοιχωμάτων

4.13. Συντελεστής σεισμικής συμπεριφοράς: qx = 3,00    qz = 3,00

4.14. Τελική τιμή λόγου υπεραντοχής: αu/α1 = 1,00

4.15. Συντελεστής μεταβλητών φορτίων: ψ2 = 0,30

5. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

5.1. Μερικός συντελ. ασφαλείας σκυροδέματος ULS γc = 1,50

       Μερικός συντελ. ασφαλείας χάλυβα ULSγs = 1,15

5.2. Μερικός συντελ. ασφαλείας σκυροδέματος SLS γc = 1,00

       Μερικός συντελ. ασφαλείας χάλυβα SLSγs = 1,00

5.3. Μερικός συντελ. ασφαλείας μόνιμων φορτίων ULS γg = 1,35

      Μερικός συντελ. ασφαλείας κινητών φορτίων  ULSγq = 1,50

5.5. Μερικός συντελ. ασφαλείας μόνιμων φορτίων SLS γg = 1,00
      Μερικός συντελ. ασφαλείας κινητών φορτίων  SLSγq = 1,00

6. ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ

6.1. Μέθοδος υπολογισμού αντοχής : Επιτρεπόμενης τάσης

6.2. Δείκτης εδάφους : Κν = 40000 kN/m²/m

6.3. Συντελεστής ικανοτικού ελέγχου θεμελίωσης : γCD = 1.40

6.4. Επιτρεπόμενη τάση εδάφους : 200 kPa

7. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΟΧΕΣ

1.1. Ανοχές διαστάσεων διατομών σκυροδέματος

 • για διαστάσεις από 0 έως 25 cm: ± 1 cm
 • για διαστάσεις από 25,1 έως 100 cm: ± 2 cm
 • για διαστάσεις μεγαλύτερες από 100 cm: ± 2,5 cm

1.2. Απόκλιση υποστυλωμάτων από την κατακόρυφο : max 0.23°

1.3. Οι πιο πάνω απαιτήσεις ανοχών θεωρείται ότι ικανοποιούνται αν οι τιμές που προδιαγράφονται σε αυτή την παράγραφο δεν έχουν ξεπερασθεί εις βάρος της ασφάλειας σε περισσότερο από το 20% όμοιων δομικών στοιχείων (π.χ. στο 20% της επιφάνειας της πλάκας ενός ορόφου)

8. ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ

8.1. Θεμελίωση : cnom = 65 mm

8.2. Πλάκες : cnom = 30 mm

8.3. Κολώνες, τοιχία : cnom = 40 mm

8.4. Δοκοί : cnom = 40 mm

9. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

9.1. Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του προτύπου : EN 206-1:2000

9.2. Κατηγορία σκυροδέματος : C30/37  (Αντοχή Κύβου 37 MPa)

 • Θλιπτική αντοχή κύβου στις 28 ημέρες: 37 ΜPa
 • Slump: 120 mm
 • Μέγιστη ονομαστική διάσταση αδρανών: Dmax = 20 mm
 • Μέγιστο ποσοστό περιεχόμενων χλωριόντων: Cl 0,40
 • 3.3.Συντήρηση σκυροδέματος όπως προβλέπεται από του κανονισμούς

9.3. Υλικά σκυροδέματος, παρασκευή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση, συντήρηση  και έλεγχοι σκυροδέματος σύμφωνα με τα πρότυπα:

 • EN 13670, Execution of concrete structures
 • ΕΝ 197, Cement
 • EN 934-2, Admixtures for concrete
 • EN 12620, Aggregates for concrete
 • EN 1008, Mixing water for concrete
 • EΝ 12350, Testing fresh concrete
 • EN 12390, Testing hardened concrete

10. ΟΠΛΙΣΜΟΣ

11.1. Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του προτύπου : EN 10080:2000

11.2. Τύπος χάλυβα: Β500C

11.3. Χαρακτηριστική εφελκυστική αντοχή: 500 ΜPa

11.4. Ο χάλυβας πρέπει να φέρει σήμανση (κωδικός ραβδώσεων) της χώρας και της μονάδας παραγωγής. Σε περίπτωση που δεν φέρει σήμανση θα πρέπει να υποβληθεί στους ελέγχους που θα υποδείξει ο μηχανικός για να διαπιστωθεί αν είναι κατάλληλος για το έργο.

11.5. Στο εργοτάξιο ο χάλυβας πρέπει να τοποθετείται σε κατάλληλα υποστηρίγματα (π.χ. ξύλινα δοκάρια) για να μην έρχεται σε επαφή με το χώμα. Επίσης, πρέπει να αποφεύγεται η επαφή του με νερό ή λάδια και γενικά να διατηρείται καθαρός.

11.6.Για συνδετήρες υποστυλωμάτων πρέπει να χρησιμοποιηθούν μανδύες (κλωβοί οπλισμού)