Ακολουθεί υπόδειγμα στατικής μελέτης 

1. Στατικά Σχέδια

Ξυλότυπος πλάκας

2. Στατική Μελέτη

  • Συνοπτικός Πίνακας Παραμέτρων Στατικής Μελέτης
  • Τεχνική Έκθεση
  • Παράρτημα υπολογισμών