Η πιο ορθή πρακτική στο σχεδιασμό με AutoCAD είναι ο σχεδιασμός με κλίμακα 1:1 στον υπολογιστή και κατόπιν η εκτύπωση του σχεδίου στην κλίμακα που επιθυμούμε. Δηλαδή, η επιλογή της κλίμακας γίνεται λίγο πριν την εκτύπωση. Ο σχεδιασμός στο λογισμικό είναι στις πραγματικές διαστάσεις. Παράδειγμα

Επομένως, όταν σχεδιάζουμε όλα τα αντικείμενα είναι 1:1 και δεν χρειάζεται να έχουμε μηχανάκι και να κάνουμε μετατροπές σε κλίμακα. Ακόμα και αν κάποιο κομμάτι του σχεδίου θέλουμε να το δείξουμε σε μεγαλύτερη κλίμακα από το υπόλοιπο σχέδιο αυτό θα γίνει κατά την εκτύπωση με χρήση των σωστών παραμέτρων εκτύπωσης. πχ. στο AutoCAD, για εκτύπωση λεπτομερειών χρησιμοποιούμε Viewport με μεγαλύτερη κλίμακα.

Επιλογή σωστή κλίμακας εκτύπωσης του σχεδίου

Αναλόγως του σχεδίου και του τι παριστά θα πρέπει να επιλέγουμε κατάλληλη κλίμακα εκτύπωσης ώστε το σχέδιο να είναι καθαρό και ευανάγνωστο. Οι πιο κατάλληλες κλίμακες είναι οι πάρα κάτω κλίμακες:

Κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα

  • Γενικά για στατικά Οπλισμός 1:50
  • Πλακών και Δοκών 1:50
  • Λεπτομέρειες Υποστυλωμάτων 1:20
  • Τομές 1:50

Αρχιτεκτονικά σχέδια

  • Τομές 1:50
  • Κατόψεις 1:50

Μεταλλικές κατασκευές (κτίρια)

  • General Layout:1:50 or 1:100
  • Connection Detail 1:5